Międzynarodowy transport osób i przesyłek

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

SKAFANDER TRAVEL

 1. Rezerwacja terminu wyjazdu powinna być dokonywana za pośrednictwem sms, e-mail, lub telefonicznie. W treści rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Pasażera, adres jego odbioru, adres docelowy, datę wyjazdu, kontaktowy numer telefonu.
 2. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 3. Zabrania się przewozu: alkoholu, papierosów, tytoniu, narkotyków, leków, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego.
 4. Kierowca ma prawo do sprawdzenia czy w przesyłce nie znajdują się niedozwolone przedmioty wymienione w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
 5. Możliwość oraz ewentualne zasady przewozu małych zwierząt domowych winny być ustalane z Przewoźnikiem przed rozpoczęciem podróży.
 6. Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), winien być zgłaszany przed planowaną podróżą.
 7. Ze względu na specyfikę działalności nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Trasy ustalane są na bieżąco i na podstawie rezerwacji dokonanych przez pasażerów. W dniu wyjazdu kierowca informuje Pasażera o przybliżonej godzinie odjazdu z miejsca ustalonego przy rezerwacji.
 8. Przewoźnik w przypadku awarii busa zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 9. Przewoźnik ma prawo do odmowy wykonania usługi przewozu względem osoby, która znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zagraża bezpieczeństwu i komfortowi przejazdu innych pasażerów, nie posiada dokumentu uprawniającego do przekroczenia granic, dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów, nie stosuje się do warunków zawartych w niniejszym regulaminie. W przypadku wystąpienia wymienionych przypadków nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu. Klient traci również prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
 10. Przewoźnik może odwołać kurs, jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne, potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz inne warunki, których niespełnienie zagrażałoby bezpieczeństwu pasażerów, a także uniemożliwiałoby zrealizowanie usługi.
 11. Przewoźnik nie odpowiada za szkody bagażów oraz przesyłek powstałych w wyniku transportu.
 12. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi.
 13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania przesiadek ze względów logistycznych.
 14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki.
 15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera błędnego lub niepełnego adresu.
 16. Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju / przerwy.
 17. Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie potwierdzi wyjazdu lub ma wyłączony telefon.
 18. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie.
 19. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia na trasie wynikające z powyższych przyczyn od niego niezależnych, w tym za problemy techniczne związane ze stanem pojazdu.
 20. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania procentowego potrącenia ceny biletu, w przypadku gdy Pasażer:
 • rezygnuje z odbycia podróży w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu: 50% ceny biletu
 • rezygnuje z odbycia podróży lub zmienia jej termin w dniu wyjazdu: 100% ceny biletu
 1. Pasażer uiszcza opłatę za przejazd u kierowcy przed rozpoczęciem podróży.
 2. Pasażer może mieć ze sobą dwie torby lub walizki (każda ważąca max 25 kg) oraz bagaż podręczny (max 10 kg), który nie powinien przeszkadzać innym pasażerom podczas podróży. Za każdy dodatkowy nadbagaż kierowca ma prawo żądać dodatkowej opłaty lub odmówić jego zabrania.
 3. Pasażer powinien potwierdzić wyjazd dzień przed planowaną podróżą najpóźniej do godziny 12. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
 4. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic.
 5. Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa przed planowanym odjazdem, w miejscu ustalonym wcześniej z Przewoźnikiem.
 6. Pasażer powinien zapiąć pasy bezpieczeństwa niezwłocznie po zajęciu miejsca w busie. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
 7. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu. W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd. W przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 8. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom, w tym za uszkodzenie ich bagażu.
 9. Pasażer składając rezerwację akceptuje niniejszy regulamin.
 10. Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń kierowców wydawanych podczas podróży, zasad bezpieczeństwa i higieny.
 11. Pasażer przebywający w busie objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.